Komplexní inženýrské činnosti ve výstavbě
Realizace investičních záměrů
Služby pro správu a provoz infrastruktury

Nabízíme Vám

  • posouzení investičních záměrů, potřeb a možností s ohledem na využití příslušných dotačních titulů v maximální možné míře
  • zpracování a podání žádostí o dotace
  • organizace zadávání zakázek ve smyslu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
  • zastupování investora při jednáních se státními orgány, projektanty, zhotoviteli
  • vyřízení všech příslušných povolení a rozhodnutí (od územního rozhodnutí až po kolaudaci)
  • technický dozor investora při provádění investičních akcí
  • posouzení stávajícího stavu technické infrastruktury včetně zpracování návrhů a doporučení k odstranění případných nedostatků
  • zajištění zpracování evidence technické infrastruktury ve smyslu § 161 stavebního zákona

Garance prováděných prací a služeb:

  • více jak 20 let zkušeností s realizacemi investičních akcí, především v oblasti vodního hospodářství
  • pojištění proti případným škodám, vzniklým v souvislosti s prováděním činností, a to v základní částce 10.000.000,- Kč (možno zvýšit po dohodě s investorem s ohledem na rozsah zajišťovaných činností a velikosti stavby)